Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε πρωτοπόρα στην        The STORISMENOS BROS SA company pioneering

παραγωγή νέων προϊόντων προχώρησε στην παραγω-           in manfacturing new products has moved forward

γή τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά. Τα προϊόντα είναι          in producing concrete tiles using cold materials.

πιστοποιημένα βάσει εργαστηριακών δοκιμών σύμφωνα         Those products are certified through laboratory

με τα Διεθνή Πρότυπα ASTM  E903-96 και ASTM G159-       tests and under International Standards ASTM

98.                                                                                    E903-96 and ASTM G159-98.

Ψυχρά ονομάζονται τα υλικά που χαρακτηρίζονται από:         Cold materials are those characterized by:

1) Την υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία        1) High reflectivity to solar radiation (spectrum 300-

(στο φάσμα 300-2500nm).                                                  2500nm). Reflectivity is the ability of a surface to

Ανακλαστικότητα είναι η ικανότητα μιας επιφάνειας να           divert the solar radiation, that includes radiation to

εκτρέπει την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, η οποία       the visible spectrum as well as infrared and ultraviolet

περιλαμβάνει τόσο την ακτινοβολία στο ορατό φάσμα,           radiation.

όσο και την υπέρυθρη και την υπεριώδη ακτινοβολία.            2) High factor of infrared radiation emission.

2) Υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας.     The emission factor is a parameter that determines

Ο συντελεστής εκπομπής είναι μια παράμετρος, που προσ-    the ability of a material to discard amounts of heat

διορίζει την ικανότητα ενός υλικού να αποβάλλει ποσά           under the form of infrared radiation.

θερμότητας, υπό μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας.               

Πλεονεκτήματα.                                                                 Advantages

  • Υψηλός δείκτης ηλιακής ανάκλασης                              - High indication of solar reflectivity
  • Μείωση του φαινομένου Αστικής Θερμικής Νησίδας         - Reduction of the phenomenon of Urban Heat Island
  • Αισθητικό αποτέλεσμα                                                 - Aesthetic result
  • Μείωση της θερμοκρασίας του αέρα μέρα και νύχτα        - Reduction of air temperature night and day.

Πλατείες και πεζοδρόμια κατασκευασμένα με ψυχρά            Squares and pavements manufactured with cold

υλικά κατέβασαν την θερμοκρασία έως και 3 βαθμούς           materials have lowered temperature up to 3 C

Κελσίου σε ακτίνα έως και 100 μέτρων.                                degrees whithin a radius of up to 100 meters.

    sxeto leyko      psixra roz2

     Λευκή Αγυάλιστη - Γυαλισμένη               Νο 2 Ροζ Γυαλισμένη

 * Κατόπιν ειδικής παραγγελίας παράγονται και σε όλα τα σχέδια

       αντιολισθητικών και γυαλισμένων σε λευκό και ροζ.

ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΚΟΝΑ

ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ PACKING LIST

 

pdfCE_ΨΥΧΡΩΝ_ΥΛΙΚΩΝ.pdf

pdfΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ_ΔΟΚΙΜΕΣ_ΨΥΧΡΩΝ_ΥΛΙΚΩΝ.pdf