Η πλακοποιϊα ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε  πάντα                STORISMENOS BROS S.A tile manufacturing

ευαίσθητη σε κοινωνικά θέματα και ιδιαίτερα για                 company always caring on social matters and

τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης                especially for people with sight disabilities has

δημιούργησε την σειρά τσιμεντοπλακών ΑΜΕΑ                   created a variety of pavement tiles to serve

τυφλών. Δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε μελε-                    their needs. Giving thus to designers and manu-

τητές και κατασκευαστές έργων να προσφέρουν                 facturers the opportunity to offer the best move-

το καλύτερο περιβάλλον κίνησης και ασφάλειας                 ment and safety environment for people with 

σε αυτή την ευαίσθητη ομάδα συμπολιτών μας.                  special needs.

 

ΑΜΕΑ ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΜΕΑ PACKING LIST

 

 

pdfCE_ΠΛΑΚΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ.pdf